Regulamin udostępniania dokumentów członkom PDF Drukuj Email

Spółdzielni Mieszkaniowej

„PIONIER” w Kętrzynie


§ 1


Regulamin niniejszy określa procedurę realizacji przez członków Spółdzielni prawa do otrzymania kopii dokumentów Spółdzielni oraz prawa wglądu do dokumentów Spółdzielni.


§ 2


1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni
i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów,
z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie
z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego
o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

4. Sporządzanie kopii, o których mowa w ust. 1, dotyczy dokumentów powstałych po dniu 30 lipca 2007 r.


§ 3


1. Pisemny wniosek członka Spółdzielni o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienie dokumentów do wglądu, o których mowa w § 2 ust. 1, z równoczesnym ich wskazaniem, należy kierować do Zarządu Spółdzielni w jej siedzibie.

2. Zarząd, po analizie wniosku, przekaże kopie przewidzianych prawem dokumentów za pobraniem stosownej opłaty przyjętej przez Zarząd lub udostępni do wglądu dokumenty w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.

3. Realizacja uprawnień członków, o których mowa w § 2 ust. 1 następować będzie w każdy piątek w godz. od 1000 do 1400.

4. Zaznajamianie się członka z dokumentami Spółdzielni będzie odbywało się w obecności pracownika działu Spółdzielni, którego ta sprawa dotyczy.


§ 4


Wzór wniosku o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienie dokumentów do wglądu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


Regulamin został przyjęty przez Zarząd Uchwałą Nr 105

z dnia 07.08.2007 r.

 


 
Dzisiaj jest Wtorek, 31 maja 2016
Do końca roku zostało 215 dni.Pozostałe odcinki »

Reklamy Ogłoszenia różne Ogłoszenia drobne

Statystyka

Użytkowników : 96
Artykułów : 426
Odsłon : 612348